Erfgeschil

erfenis

Helaas ontstaan ​​er bij erfenissen vaak geschillen tussen de erfgenamen. Vaak voelt iemand zich buitengesloten als het om erfenissen gaat of vindt iemand het verplichte deel van de erfenis te laag. Erfgeschillen over gezamenlijk onroerend goed, erven van kunst of ander vermogen leiden vaak tot geschillen tussen nabestaanden. Er zijn veel redenen voor een erfenisgeschil. Maar hoe voorkom je een erfenisgeschil of wat is de beste handelwijze in het midden van een erfenisgeschil? Wat kost een erfenisgeschil en wie moet de juridische kosten betalen bij erfenisgeschillen? U vindt alle antwoorden in onze juridische gids.

Oorzaken van een erfenisgeschil

Er kunnen veel redenen zijn voor een erfenisgeschil. Helaas is het meestal erg moeilijk om geschillen over erfenissen op te lossen als ze eenmaal zijn ontstaan.

Het is nauwelijks mogelijk om de redenen voor geschillen over de erfenis volledig op te sommen – bij elke erfenis zijn er zulke individuele omstandigheden dat de focus van erfenisgeschillen altijd ergens anders ligt. Toch willen we de meest voorkomende redenen voor een erfenisgeschil presenteren en hieronder kort toelichten.

Erfenisgeschil omdat er geen testament is

Als de erflater geen testamentaire beschikking heeft over overlijden, bijvoorbeeld een testament of een erfovereenkomst, is de wettelijke erfopvolging van toepassing volgens het erfrecht. Onder bepaalde omstandigheden kunnen hier ook mensen erven die vanuit het oogpunt van de andere erfgenamen geen recht hebben op een deel van de nalatenschap. Vaak weet de erflater niet wie alles erft in de erfopvolging – misschien iemand met wie de erflater al jaren onenigheid heeft. Hierbij is een erfenisgeschil dan onvermijdelijk. Dergelijke erfenisgeschillen over de juridische erfopvolging duren vaak meerdere jaren.

Erfenisgeschil via testament met formele fout

Erfenisgeschillen ontstaan ​​vaak als er een testament is, maar het bevat formele fouten. Als een erfgenaam zich buitengesloten voelt in de erfenis en het testament wil aanvechten, ontstaat er al snel een erfenisgeschil. Onder omstandigheden kan het ook zo zijn dat ambigue formuleringen in een testamentaire beschikking leiden tot een erfgeschil. Vaak is er sprake van betwisting van testamenten omdat de erflater bij het opmaken van het testament wordt vermoed niet in staat te zijn een testament te maken. Hier rust echter de bewijslast op de eiser. Het is daarom altijd raadzaam om een ​​advocaat gespecialiseerd in erfrecht te raadplegen als u een testament wilt opmaken. Kijk bijvoorbeeld voor meer informatie op erfrechtonline.nl.

Erfenisgeschil door onenigheid in de erfgenaam

Een andere reden voor erfgeschillen zijn meningsverschillen binnen een gemeenschap van erfgenamen. Vaak ontstaan ​​hier meningsverschillen bij de verdeling van de erfenis of in de erfrechtovereenkomst. Als er geen vreedzame oplossing mogelijk is, komt het erfenisgeschil vaak voor de rechter. In sommige gevallen kunnen er ook meningsverschillen zijn met de executeur.

Erfenisgeschil wegens niet-nakoming van verplichte deelvorderingen

Als aanspraken op een verplicht deel zijn geschonden, is een erfenisgeschil onvermijdelijk. Soms komt het voor dat een erflater niets weet van aanspraken op een dwangsom en deze daarom niet in het testament optekent. Als een nabestaande dan onverhoopt zijn of haar verplichte portie opeist en zijn of haar verplichte portie wil laten gelden, leidt dit vaak tot een erfrecht. Als een erfgenaam binnen een gemeenschap van erfgenamen zijn deel van de erfenis wil laten uitbetalen, kan er ook een erfenisgeschil ontstaan. Dit is met name het geval als de andere erfgenamen de andere erfgenamen niet kunnen afbetalen. Vaak kunnen de mede-erfgenamen het niet eens worden over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Erfgeschil over onroerend goed binnen de gemeenschap van erfgenamen

Heel vaak zijn er binnen een gemeenschap van erfgenamen geschillen over erfenissen vanwege onroerend goed of grond. Omdat onroerend goed en grond vaak van zeer hoge waarde zijn, willen de meeste erfgenamen van een gemeenschap van erfgenamen natuurlijk profiteren van juist deze waarden. Als u het niet eens kunt worden over het erfenisgeschil, leidt dit vaak tot een erfenisgeschil. Het erfgeschil over onroerend goed of het erfgeschil over grond is vaak langdurig omdat het moeilijk is om hier tot overeenstemming te komen. In veel gevallen wordt dan beslag gelegd op de voorwerpen en wordt het geld verdeeld onder de erfgenamen. Als u een erfenisgeschil wilt voorkomen, dient u zich te laten adviseren door een erfrechtadvocaat. Ook bij erfrechtelijke geschillen is mediation in het erfrecht mogelijk en aanbevolen.

Erfgeschil
Schuiven naar boven